Дати людині щастя улюбленої праці – означає допомогти

їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше

розкриваються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості

Василь Сухомлинський

В умовах реформування системи освіти в Україні особливої ваги набуває проблема, пов’язана з прагненням сучасної молоді знайти місце рівноправного партнера у суспільних процесах, які протікають швидко і вимагають від них одночасно високого рівня загальної підготовки й ґрунтовних знань в обраній сфері професійної діяльності. У сучасному суспільстві молодь не може успішно реалізувати свої соціально-професійні орієнтації без сприяння інститутів системи освіти. Такі заклади не тільки транслюють підростаючому поколінню обсяг знань і передають спеціальні вміння, а також і формують життєві орієнтації, установи та трудові навички, зокрема – вибір майбутньої професії, продовження освіти й професійну підготовку. Таким чином, одним із пріоритетних завдань сучасної системи освіти є організація роботи з учнівською молоддю щодо усвідомленого професійного самовизначення.

В основу профорієнтаційної діяльності покладено такі принципи:

· комплексний характер профорієнтаційних послуг: організація профорієнтаційної діяльності повинна здійснюватись в соціально-економічному, психолого-педагогічному, медико-фізіологічному та професійному напрямах для забезпечення різнобічної готовності молодої людини до вибору професії;

· узгодження інтересів особи та суспільства через ринок праці;

· діяльнісний підхід до визначення професійної придатності;

· рівні можливості отримання профорієнтаційних послуг громадянами України та громадянами іноземних держав, з якими укладено відповідні угоди, незалежно від місця роботи чи навчання, віку, статі, національності, релігійних переконань;

· доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання та працевлаштування;

· добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних послуг усіма групами населення на гарантованому державному рівні;

· конфіденційний і рекомендований характер висновків профконсультацій і профдобору, додержання працівниками профорієнтаційних норм професійної етики;

· взаємозв’язок школи, сім’ї, виробництва і громадськості в здійсненні профорієнтаційних заходів;

· систематичність і наступність у профорієнтації.

Підходи до організації ефективної профорієнтаційної роботи:

· соціально-економічний – аналіз потреб суспільства в різних професіях, з’ясування їх перспектив у трудових ресурсах. Робота за покликанням забезпечує максимальну віддачу працівника і, відповідно, дає кращий економічний ефект;

· психофізіологічний – забезпечення вибору такої професії, яка максимально відповідає психофізіологічним характеристикам людини;

· психолого-педагогічний – виховання в учнів любові до праці, формування інтересу до майбутньої професії.

Розвиток ринку праці, зростання вимог до якості підготовки фахівця визначає необхідність якісного покращення усієї системи професійної підготовки кадрів. Одним із важливих напрямів реалізації такого завдання є розвиток і вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді у процесі набуття нею середньої освіти. Важливою умовою ефективності профорієнтаційної роботи є проведення означеної діяльності з дітьми дошкільного віку та учнівською молоддю. Система профорієнтаційних справ дозволить всебічно ознайомити учнів зі світом професій, усвідомити важливе значення кожної з них та необхідність правильного вибору.

Профорієнтаційна робота з учнями – один із головних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. У закладах освіти профорієнтаційну роботу з учнями покликані проводити класні керівники, вихователі, бібліотекарі, педагоги-організатори, керівники гуртків у позакласний час. Така робота організовується з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх нахилів, інтересів, задатків та готовності до певних видів діяльності й рівня сформованості учнівського колективу.

Особливість позакласної виховної роботи полягає в добровільній участі у ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості (зміст діяльності відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності, самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій). Цікаво організовані виховні справи, добре спланована робота гуртків за інтересами особливо розвивають здібності дітей, їх творчу активність.

Враховуючи психологічні та вікові особливості учнів, профорієнтаційну роботу з учнями у позакласний час потрібно організовувати поетапно:

· початковий етап (1-4 класи);

· пізнавально-пошуковий етап (5-7 класи);

· базовий етап (8-9, 10-11 класи).

Початковий етап (1-4 класи). На даному етапі передбачається ознайомлення з окремими професіями, формування поваги до трудівників, позитивного ставлення до різних видів трудової діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості (самопізнання); початкових загальнотрудових умінь і навичок, здатності до взаємодії з іншими людьми в процесі діяльності; створення умов для розвитку здібностей молодших школярів; виховання загальної культури праці шляхом залучення до посильних видів діяльності.

Працьовитість, пошана до людей праці всіх професій і спеціальностей, усвідомлення необхідності трудитися, уміння планувати і контролювати свою роботу, правильно організувати робоче місце, акуратність і точність в роботі, посидючість, наполегливість, уміння вибрати найбільш раціональний спосіб виконання завдання, економія матеріалів і часу – всі ці якості потрібно формувати починаючи вже з першого класу. Дітей необхідно поступово вводити у величезний світ професій, учити їх орієнтуватися в ньому. Завдання педагога – якомога раніше виявити інтереси школярів і розвинути їх відповідно до потреб суспільства, створюючи умови для всебічного гармонійного розвитку особи. Професійна просвіта учнів 1-4 класів полягає в необхідності дати їм початкові відомості про важливість будь-якої праці для життя суспільства. Учні ще не готові сприймати інформацію про умови праці, але вони можуть усвідомити, яку користь приносить людям та чи інша професія.

Пізнавально-пошуковий етап (5-7 класи). Означений етап передбачає формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю, а також систематичне ознайомлення з професіями. Не менш важливими є формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості, консультування щодо вибору профілю подальшої освіти, форм трудової підготовки.

В основній школі професійна просвіта школярів повинна спрямовуватись на ознайомлення учнів з існуючою типологією професій та відомостями про найбільш поширені професії кожного типу, класу, відділу і групи. Важливе місце у профорієнтаційній роботі з учнями 5-7 класів повинні зайняти питання про умови правильного вибору професії та фактори, які на нього впливають.

На цьому віковому етапі основними завданнями профорієнтації є виховання працелюбності, стимулювання до свідомого вибору праці, розвитку творчих здібностей учнів, ознайомлення з різними видами професійної діяльності, умовами праці, об’ємом спеціальних і загальних знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти спеціаліст даної професії, гігієнічною характеристикою, психофізіологічними вимогами професії до людини, системою підготовки та підвищення кваліфікації кадрів із даної.

У підлітків часто змінюється інтерес до професії. Іноді це відбувається в результаті впливу зовнішніх факторів, наприклад, коли учні отримують неправильне уявлення про зміст праці або недостатньо об’єктивно оцінюють свої можливості, ігноруючи психофізіологічні особливості і переоцінюють їх. Чимало учнів узагалі не цікавляться майбутньою професією. Ці аспекти необхідно враховувати у процесі організації профорієнтаційної роботи в основній школі.

Базовий етап (8-9, 10-11 класи). Організація роботи на цьому етапі полягає у вивченні наукових основ вибору професії, її класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії. Старшокласники мають оволодіти методиками самопізнання, самооцінки, розвивати індивідуальні професійно важливі якості, формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці. Завданням школи є створення умов для випробування можливостей учнів у різних видах трудової діяльності (консультації щодо вибору професії та навчального закладу, професійний відбір). Про досягнення очікуваних результатів свідчать сформованість особистісно значущого сенсу вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне самовизначення учнів, їх готовність до зміни професійної спрямованості, переорієнтації на суміжні професії, на інші види діяльності відповідно до своїх індивідуальних особливостей та результатів профвідбору.

Учні старших класів потребують розширення, поглиблення та систематизації знань про професії. У зв’язку з цим основними напрямами профорієнтаційної роботи з учнями є: професійне виховання (формування та розвиток в учнів стійких професійних інтересів до тієї чи іншої професії), професійна діагностика (вивчення характерних особливостей людини) та професійна консультація (надання індивідуально-психологічної та медичної консультації).

Особливе значення для визначення змісту профорієнтаційної роботи має рівень професійної спрямованості учнів старшої школи. Розрізняють високий, середній та низький рівні:

високий – загальні та професійні інтереси носять широкий, змістовний та стійкий характер; вироблена система значимих ціннісних орієнтацій, для яких характерне глибоке розуміння значення професії як для окремої особистості так і для всього суспільства;

середній – загальні та професійні інтереси мають стійкий характер, але не завжди поєднуються з інтересами до майбутньої професійної діяльності; інші інтереси обмежені; ціннісні орієнтації виражаються позитивним ставленням до виконання професійного обов’язку;

низький рівень – загальні та професійні інтереси чітко не виражені; відсутнє поєднання з інтересом до майбутньої професійної діяльності.

Ефективність організації профорієнтаційної діяльності полягає у використанні педагогом активних форм та методів роботи. Залежно від мети, завдань та змісту їх поділяють на: інформаційно-просвітницькі, у ході яких вихованцям розповідається про канали працевлаштування, умови прийому на роботу і навчання, надається інформація про світ професій та вимоги, які ставляться до людини; діагностичні, які спрямовані на вивчення особистості учня, його інтересів, нахилів, здібностей з метою виявлення їх відповідності обраній професії. Серед таких форм профорієнтаційної роботи виокремлюють: ситуаційно-рольову гру, сюжетно-рольову гру, гру-драматизацію, інсценування, гру-бесіду, гру-експрес, гру-мандрівку, вікторину, відгадування загадок, ребусів, кросвордів, екскурсію на підприємства, віртуальну екскурсію, бесіду, розповідь, годину спілкування, калейдоскоп, усний журнал, уявну подорож, творчий конкурс, моделювання життєвих ситуацій, виставку творчих робіт, школу професійної майстерності, презентацію професій, перегляд мультфільмів, кінофільмів, документальних фільмів, відеороликів, станційну форму роботи, гру з літерами та словами, ігрову програму, місто веселих майстрів, прес-шоу, теле-ревю, свято (професійне свято), зустріч із людьми різних професій, ярмарку професій, клуб веселих та кмітливих, акцію, театральну виставу, майстер-клас, анкетування, тестування, мульти/моно проекти, конверт дружніх питань, твір-роздум, тренінг, калейдоскоп професій, професійну вітальню, колаж, диспут, брифінг, моделювання розвивально-виховних ситуацій, брейн-ринг, складання індивідуальних програм саморозвитку, агітбригаду, тематичний діалог, інтернет-подорож, інтернет-форум.

Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 класи

«Цінуймо працю інших»

«Професії країни мистецтв»

«Двоє братів – Умійко та Невмійко»

«Землю сонце прикрашає, а людину – праця»

«Калейдоскоп професій»

«Усі професії потрібні, усі професії важливі ...».

«Професії здоров’я»

«Професії мужніх людей»

«Професії настрою»

«Цікавий світ професій»

«Професії моїх батьків»

«Цікаві факти про різні професії»

«Я і світ професій»

«Мої мрії про майбутнє»

«Цінуймо працю інших»

«Всі професії хороші – обирай на смак»

«Підприємства нашого міста (селища)»

«Подорож у світ професій»

«Відгадай професію»

5-7 класи

«Професії від «А» до «Я»

«Професії мого роду»

«Професії роду й народу»

«Місто веселих майстрів»

«Багато треба знати, щоб професіоналом стати»

«Усі професії важливі, обирай свою»

«Професії минулого, сучасного та майбутнього»

«Щоб інших учити, потрібно самому вміти»

«Невідомі професії відомих людей»

«Трудова біографія моєї родини»

«Маловідомі професії»

«Історія речей, які тебе оточують»

«Профорієнтаційний щоденник школяра»

«Презентація професій»

8-9 класи

«Формула вибору професії: можу + хочу + треба»

«Освіта – шлях до майбутньої професії»

«Таємниця майстерності»

«Що я знаю про майбутню професію?»

«Мої здібності. Як обрати професію»

«Як не помилитися у виборі професії?»

«Світ професій: праця та покликання»

«Освіта і професія»

«Твій вибір – життєвий успіх»

«Ти і ринок праці»

«Ярмарок професій»

«Професії майбутнього»

«Інтереси та їх роль у виборі професії»

«Моя професія – моє покликання»

«Орієнтир у нових професіях»

«Фах, професія, спеціальність»

«Здоров'я і вибір професії»

«Тисяча і одна дорога»

«Кроки до професії»

10-11 класи

«Сучасні мрії молодих»

«Із ста доріг – одна моя»

«Як обрати «свою» професію – таємниця майстерності»

«Сьогодні старшокласник – завтра студент»

«Від мрії до професії»

«Освіта – шлях до майбутньої професії»

«Сузір’я робітничих професій»

«Здібності людини і професії»

«Мій вибір – життєвий успіх»

«Я обираю своє майбутнє»

«Дороги, які ми обираємо»

«Успішний вибір»

«Найпопулярніші та найпрестижніші професії. Трудова міграція»

«Складові успішного вибору»

«Корпоративні традиції. Вміння працювати в команді»

«Трудова дисципліна та трудова етика»

«Формула успіху. Вміння розставляти пріоритети»

«Робоче місце та сучасні технології»

«Мікроклімат у команді та кар’єрні перспективи»

«Резюме. Співбесіда з працевлаштування»

«Я обираю своє майбутнє!»

«Як бути затребуваним у своїй професії»

«Риси та якості майбутнього фахівця»

«Позашкільна освіта – крок до вибору майбутньої професії»

«Професії нашого часу»

«Чи готовий я до вибору професії?»

«Можливості, здібності, інтереси»

«Як уникнути труднощів у виборі професії»

«Шлях до свого майбутнього»

Словник профорієнтаційних термінів

Адаптація – пристосування людини або групи людей до соціального середовища і водночас пристосування до нього цього середовища з метою співіснування та взаємодії.

Задатки – вроджені, зумовлені іноді генним фондом, а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, фізіологічних та деяких психічних рис людини.

Здібності – індивідуально-психологічні особливості особи, які є суб’єктивними умовами успішного виконання певного виду діяльності. Вони проявляються у швидкості, глибині, міцності, оволодінні засобами та прийомами діяльності і не зводиться до знань, вмінь, навичок.

Індивідуальність – неповторна своєрідність кожної людини, її неповторність; сукупність тільки їй властивих особливостей психіки, свідомості і самосвідомості, що визначають її суб’єктивну позицію у власному розвитку і її місце в системі суспільних відносин.

Інтелект – відносно стійка структура розумових здібностей індивіда; система розумова операція, стиль і стратегія вирішення життєвих проблем.

Кваліфікація – рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Компетентність – психолого-педагогічна якість, що означає силу і впевненість, джерелом яких є відчуття власної успішності та корисності.

Посада – службовий обов’язок, коло дій, покладених на конкретну людину і безумовних виконань.

Професійна інформація – дає змогу учням ознайомитися з різними професіями, з вимогами, які ці професії висувають до людини, а також де ними можна оволодіти.

Професійна консультація – науково організована система взаємодії психолога – профконсультанта та особи, яка потребує допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності, на основі вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я особи з урахуванням потреб ринку праці.

Професійна орієнтація – заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підхожих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.

Професійна придатність – це сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення прийнятної ефективності праці в тій або іншій професії

Професійне самовизначення – це багатокомпонентний процес, що здійснюється упродовж досить тривалого періоду життя особистості і спрямовується внутрішніми чинниками.

Професіографія – одна із важливих галузей професіології, яка вивчає професійну діяльність людей.

Професіологія – галузь науки, завданнями якої є опис професій чи спеціальностей, основних вимог, які вони висувають до людини, її психофізіологічних і фізичних якостей.

Професія – це рід трудової діяльності, який вимагає визначеної підготовки і являється зазвичай джерелом існування.

Профорієнтаційна адаптація – здійснюється тоді, коли учень вже обрав собі професію і перебуває на стадії оволодіння нею.

Профорієнтаційна діагностика – система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей.

Профорієнтаційна консультація – надання особистості на основі її вивчення науково-обгрунтованої допомоги щодо найбільш оптимальних для неї напрямів і засобів професійного самовизначення.

Профорієнтаційний вибір – система роботи, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування.

Резюме – це вид документа, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. Основна вимога до такого документа — вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу.

Самореалізація – зовнішній вияв життєвої активності індивіда; процес реалізації життєвих домагань особистості в окремих видах предметної діяльності.

Спеціальність – це вид занять в рамках однієї професії.

Темперамент – характеристика індивіда з боку його динамічних особливостей, інтенсивності, швидкості темпу, ритму психічних процесів, станів.

Уміння – засвоєння суб’єктом спосіб виконання дії, що забезпечується сукупністю набутих знань і навичок.

Профорієнтаційна робота – крок у світ професій

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладачі:

В.О.Суткова, завідувач бібліотеки,

Л.В. Микитюк, методист навчально-методичного кабінету виховної роботи КОІПОПК

Даний бібліографічний список літератури є цінним джерелом для організації та проведення профорієнтаційної роботи у закладах освіти з учнями початкової, основної та старшої школи.

До списку ввійшли нормативно-правові документи Всеукраїнського рівня, бібліографічні описи книг, статті з періодичних видань. Список має наскрізну нумерацію. Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2006-2013 рр.

Перелік літератури призначений для директорів начальних закладів, заступників з навчально-виховної та виховної роботи, класних керівників (вихователів), педагогів-організаторів, керівників гуртків, бібліотечних працівників, а також для тих, хто цікавиться питаннями профорієнтаційної роботи.

1. Александрова, Н. А. Значення показників функціонування сім'ї у професійному самовизначенню старшокласників / Н. А. Александрова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №4. – С. 67-69.

2. Белецкая, О. Профориентация в работе классного руководителя / О. Белецкая // Відкритий урок. – 2011. – №6. – С. 27-28.

3. Бєлошицький, О. Соціально-педагогічні проблеми профорієнтації учнівської молоді / О. Бєлошицький // Трудове навчання (Шкільний світ). – 2012. – №4. – С. 46-51.

4. Білоус, Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників / Р. М. Білоус // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №1. – С. 10-22.

5. Білоус, Р. М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості / Р. М. Білоус // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №4. – С. 70-74.

6. Білоцерковець, І. Планета професій: творчий проект / І. Білоцерковець // Школа. – 2012. – №7. – С. 78-80.

7. Близнюк, Н. Профорієнтаційна робота у школі / Н. Близнюк // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 34-46.

8. Богданова, О. Н. Профессиональное самоопределение учащихся основной школы / О. Н. Богданова, И. В. Лаврентьева // Стандарты и моніторинг в образовании. – 2012. – №6. – С. 32-35.

9. Бурлаченко, О. Формування мотивації вибору майбутньої професії засобами профорієнтації / О. Бурлаченко // Соціальний педагог (Шкільний світ). – 2011. – №12. – С. 44-45.

10. Бякова, Н. В. Групповая профориентационная игра «Путь в профессию» / Н. В. Бякова // Воспитание школьников. – 2011. – №1. – С. 49-56.

11. В мире перспективных профессий // Научно-методический журнал заместителя школы по научно-методической работе. – 2013. – № 1. – С. 127-128 ; № 2. – 2013. – С. 125-128 ; № 3. – С. 124-128 ; № 4. – С. 123-128.

12. Веленко, А. Уроки профорієнтації в початковій школі : авторська розробка ігрових занять / А. Веленко // Психолог (Шкільний світ). – 2013. – № 11/12. – С. 101-107 ; 2012. – № 1. – С. 19-21.

13. Войцехівська, Н. Обираємо професію : заняття для учнів 8 класів / Н. Войцехівська // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №23. – С. 19-22.

14. Волобуєва, Т. Підготовка педагога до профорієнтаційної роботи як підсистема неперервної педагогічної освіти / Т. Волобуєва // Освіта України. – 2011. – №1/2. – С. 7.

15. Гвардіон, Н. Розум і краса врятують світ : година спілкування з профорієнтації / Н. Гвардіон // Позашкілля (Шкільний світ). – 2011. – №4. – С. 31-32.

16. Глазков, Ю. Забезпечуємо потребу учня в освіті / Ю. Глазков // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – №44. – С. 1, 22-23.

17. Горбатюк, І. А. Світ професій і твоє місце у ньому / І. А. Горбатюк // Позашкільна освіта. – 2013. – № 5. – С. 6-16.

18. Гузенко, Л. В. Концептуальные основы развития и становления профессиональной ориентации в средней школе Германии на современном этапе / Л. В. Гузенко // Профильная школа. – 2013. – № 2. – С. 42-44.

19. Доровських Л. Самовизначення старшокласників в умовах сучасного шкільного простору / Л. Доровських // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 110-113.

20. Зайчук, С. Ранній вибір майбутньої професії / С. Зайчук // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №2. – С. 8-11.

21. Закатнов, Д. О. Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення : монографія / Д. О. Закатнов ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 158, [1] с.

22. Зотова, О. Професійна орієнтація учнів у навчально-виховній діяльності сільських закладів освіти / О. Зотова // Рідна школа. – 2011. – №12.– С. 54-59.

23. Зубатюк, Н. Моніторинг якості профільної освіти та профорієнтаційної роботи / Н. Зубатюк // Школа. – 2012. – №1. – С. 36-46.

24. Зубковская, И. Б. Мотивационные факторы выбора профиля обучения учащимися общеобразовательных учреждений / И. Б. Зубковская, И. В. Лаврентьева // Профильная школа. – 2013. – № 3. – С. 57-60.

25. Зулунова, Г. В. Профориентационная работа в школе / Г. В. Зулунова // Начальная школа. – №5. – С. 31-34.

26. Калошин В. Важливість Я-концепції у забезпеченні самовизначення учнів ПТНЗ / В. Калошин // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 84-91.

27. Качур, Г. Ефективна організація правильного вибору / Г. Качур // Управління освітою (Шкільний світ). – 2011. – №17.– С. 2-16. – Вкладка.

28. Кидисюк, Н. П. Ким стати? : дидактичні матеріали з профорієнтаційної роботи у 1-4 класах / Н. П. Кидисюк, Т. Б. Хомуленко. – Х. : Основа, 2012. – 143, [1] с. – (Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»; вип. 12 (96).

29. Клименко, В. Обираємо професію : курс гурткових занять / В. Клименко // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №22. – С. 1-36. – Вкладка.

30. Козлик, Т. В. З досвіду організації профорієнтаційної роботи школи / Т. О. Козлик // Класному керівнику. Усе для роботи (Основа). – 2011. – №10. – С. 2-13.

31. Концепція державної системи професійної орієнтації населення : проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція : затв. постановою Каб. Міністрів України від 17 верес. 2008 р. № 842 // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 1/2. – С. 3-5

32. Коренькова О. Крок у майбутнє : профорієнтаційне заняття з елементами тренінгу / О. Коренькова // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 108-109.

33. Косенко, Н. Аукціон професій : тренінг / Н. Косенко // Сучасна школа України. – 2012. – №12. – С. 86-87.

34. Лапій, В. «Готуємо школярів до свідомого вибору професії…» // В. Лапій. – Педагогічна думка. – 2012. – №4. – С. 35-37.

35. Липова, Л. Вибір профілю навчання – важливий крок до професійного самовизначення / Л. Липова, В. Малишев, П.Замаскіна // Практика управління закладом освіти. – 2011. – №4. – С. 36-46.

36. Лощилова, М. А. Пофессиональное самоопределение школьников (на примере Великобритании) / М. А. Лощилова // Профильная школа. – 2012. – №5. – С. 15-23.

37. Лунченко, Н. Вивчення професійної спрямованості старшокласників / Н. Лунченко // Заступник директора школи. – 2012. – №12. – С. 43-54.

38. Мартинець, Л. А. Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників / Л. А. Мартинець // Виховна робота в школі (Основа). – 2011. – №4. – С. 42-55.

39. Мерзлякова, О. Л. Методики професійного визначення / О. Л. Мерзлякова, Г. О. Євдокимова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

40. Методи психодіагностики у професійному самовизначенні молоді : метод. посіб. [для пед. працівників] / [авт.: О. В. Мельник, Л. С. Злочевська, Н. С. Гончар] ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 109 с.

41. Миколаєнко, А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко, В. Герасимчук // Рідна школа. – 2012. – №11. – С. 66-70.

42. Мітєв, І. Профорієнтаційна робота як система / І. Мітєв, Л. Шинкар // Управління освітою (Шкільний світ). – 2011. – №8. – С. 24-27.

43. Міщанін, Н. Проблеми професійного самовизначення: перший крок у 8 класі з курсу «Людина і світ професій» / Н. Міщанін // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №7. – С. 14-16.

44. Навігатор у світі професій : [профорієнтаційний напрям виховання ] // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11/12. – С. 118-160.

45. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Класний керівник. – 2013. – № 23/24. – С. 9-23.

46. Некраш, Л. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

47. Олійник, О. Сімейне професійне консультування в системі загальної середньої освіти / О. Олійник // Заступник директора школи. – 2012. – №12. – С. 37-42.

48. Онуфрієнко, Л. О. Вступ до тренінгу професійного самовизначення / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина. – 2011. – №5. – С. 18-21.

49. Панова, Л. Г. Професійний навігатор : урок-гра / Л. Г. Панова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – №12. – С. 21-22.

50. Панова, Л. Г. Світ професій: рольова гра «Башта» / Л. Г. Панова, О. Й. Благодірова // Шкільному психологу. Усе для роботи (Основа). – 2012. – №11. – С. 26-27.

51. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дутей старшого шкільного віку : методичні рекомендації / О.М. Докукіна, Т.В. Кравченко, Л.В. Повалій. – К., 2013.

52. Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / [В.П. Горпинюк, О.М. Докукіна, В.Г. Постовий]; за заг. ред. Т.В. Кравченко. – К., 2013.

53. Петрище В. Обираю професію : структура програми / В. Петрище, М. Лемак // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 92-96.

54. Петрище, В. Обираю професію : структура програми для 8-10 класів / В. Петрище, М. Лемак // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №12. – С. 35-39.

55. Пономаренко, О. Особливості профорієнтаційної роботи у навчальних закладах Великої Британії / О. Пономаренко // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 69-77.

56. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Каб. Міністрів України від 14.11.2012 № 1069 // Офіц. вісн. України. − 2012. − № 90. − Ст. 3644. – С. 22.

57. Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії» : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2008 № 699 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. − 2008. − № 36. − С. 12−27.

58. Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки : постанова Каб. Міністрів України від 28.01.2009 № 41 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 7. – Ст. 217. – С. 50. – Дод. 1 : Паспорт Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки ; Дод. 2 : Завдання і заходи на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки.

59. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : постанова Каб. Міністрів України від 17.09.2008 № 842 // Уряд. кур’єр. − 2008. − 1 жовт. (№ 182). − Орієнтир. − С. 15−16 ; Офіц. вісн. України. − 2008. − № 72. − Ст. 2426. – С. 53. – Концепція додається.

60. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 №714 – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14429.html.

61. Про освіту : Закон України : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 40 с. – (Серія «Закони України»).

62. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.11 №1243 – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/.

63. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / І.М. Мачуська, Л.В. Повалій. – К., 2013.

64. Профорієнтація : перший крок на шляху до мети // Завуч (Шкільний світ). – 2011. – №24. – С. 1-24.

65. Пчелинова, В. В. Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. В. Пчелинова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №1. – С. 40-47.

66. Резапкина Г. В. Обзор интернет-ресурсов по проблемам профессионального самоопределения / Г. В. Резапкина // Народное образование. – 2011. – №10. – С. 195-204.

67. Резапкина, Г. В. Акцентуация и выбор профессии / Г. В. Резапкина // Педагогическая диагностика. – 2011. – №4. – С. 30-45.

68. Романова, І. Система профорієнтаційної роботи в спеціальній школі-інтернаті / І. Романова, Н. Петаєва //Дефектолог. – 2013. – № 3. – С. 4-9.

69. Садоян, І. А. Рання професійна орієнтація – актуальна проблема сьогодення / І. А. Садоян // Нива знань. – 2012. – №4. – С. 57-60.

70. Сервачак, О. Психолого-педагогічний супровід професійного визначення школярів / О. Сервачак // Школа. – 2011. – №7. – С.79-81.

71. Сидоренко, В. К. Вплив особливостей психологічних типів особистості на можливості вибору професії молодою людиною / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 35-40.

72. Ситнікова, Г. О. Обираємо професію – обираємо життя / Г. О. Ситнікова, Н. П. Біличенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – №12. – С. 18-20.

73. Скутін, А. О. Підготовка учнівської молоді до свідомого вибору професії на уроках трудового навчання у методичних поглядах Д. О. Тхоржевського / А. О. Скутін // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 11-15.

74. Ставецький, В. Юрист – усе ще престижно, а вчитель – ні: формування свідомого підходу до вибору професій / В. Ставецький // Шкільний світ.– 2012. – №3. – С. 4-5.

75. Титенко, О. Людина для професії чи професія для людини? : година спілкування в 9 класі / О. Титенко // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 47-49.

76. Ткаченко, В. Вибір успішної професії: проект. Діяльність школи з реалізації проекту / В. Ткаченко, Л. Барсукова, С. Харитонова // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 4-8.

77. Ткаченко, В. Профорієнтаційна робота / В. Ткаченко // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – №19. – С. 19-22.

78. Ткаченко, В. Психологічне дослідження учнів 9-10 класів на етапі профілізації (2011-2012 рр.) / В. Ткаченко, Л. Барсукова, С. Харитонова // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 9-12.

79. Туріщева, Л. В. От уже ці сучасні професії / Л. В. Туріщева // Класному керівнику. Усе для роботи (Основа). – 2012. – №11. – С. 53-55 ; Шкільному психологу. Усе для роботи (Основа). – 2012. – №11. – С. 37-38.

80. Футерко Л. Моє професійне майбутнє : психологічний тренінг / Л. Футерко // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 97-100.

81. Футерко, Л. Моє професійне майбутнє : психологічний тренінг / Л. Футерко // Психолог (Шкільний світ). – 2011. – № 44. – С. 6-9.

82. Харитонова, С. Профорієнтація та психологія професійного вибору / С. Харитонова // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 19-33.

83. Хмелєва-Токарєва, О. Сучасна шкільна профорієнтація / О. Хмелєва-Токарєва, І. Ткачук // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №2. – С. 12-13.

84. Хромова, О. Л. Методичні рекомендації. Робота школи з педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення старшокласників / О. Л. Хромова // Класний керівник. – 2013. – № 13/14. – С. 1-30.

85. Цікавий світ професій : розробки занять для учнів 3-4 класів / авт.-упоряд. Г. І. Білоус. – Х. : Основа, 2012. – 94, [2] с. – (Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»; вип. 3 (99).

86. Чернецька, Л. О. У світі професій : виховний захід, 5-11 кл. / Л. О. Чернецька // Виховна робота в школі (Основа). – 2012. – №11. – С. 19-25.

87. Чуприна, С. А. Використання методу проектів у профорієнтаційній роботі / С. А. Чуприна // Трудове навчання в школі (Основа). – 2012. – №23. – С. 21-23.

88. Шемчук, С. Ділові (рольові) ігри в професійній орієнтації старшокласників / С. Шемчук // Трудове навчання (Шкільний світ). – 2013. – № 5. – С. 38-41.

89. Яланська С. Система профорієнтацйної роботи у навчальному закладі / С. Яланська // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 80-83.

Інформаційні ресурси

1. Світ професій: молодіжно-консультативна служба [Електронний ресурс] : сайт Державна бібліотека України для юнацтва. – Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/trade/actually.htm.

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] : сайт Законы Украины. Информационно-правовой портал. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/spart20/inx20247.htm.

3. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді [Електронний ресурс] : інформаційно-ресурний портал для молоді. – Режим доступу : http://molodistua.org/international_policy/priorities/employment/?pid=3745.

4. Профорієнтація – зроби свідомий вибір: [Електронний ресурс]: сайт Благодійний фонд Розвиток України. – Режим доступу : http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html.

5. Портал професійного консультування: [Електронний ресурс] : портал професійного консультування. – Режим доступу: http://profi.org.ua.

6. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи [Електронний ресурс] : сайт А. Я. Психология. – Режим доступу : http://azps.ru.

Банк интерактивных профессиограмм [Електронний ресурс] : сайт Департамента труда и занятости населения города Москвы. – Режим доступу : http://prof.labor.ru.

/Files/images/МАУП.jpg

22 березня 2017 року на базі Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУП було проведено семінар-практикум для класних керівників 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Борисполя на тему «Спільна робота педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів міста та Бориспільського інституту муніципального менеджменту у забезпеченні формування інформаційного простору для вибору майбутньої професії випускниками шкіл».

/Files/images/1.jpg

01 березня 2018 року в приміщенні Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 за сприянням управління освіти і науки Бориспільської міської ради та ініціативи Державної служби України з надзвичайних ситуацій Бориспільського району було проведено профорієнтаційний захід щодо вступу до вищих навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На заході учні 11 класів мали змогу переглянути інформаційні відеоролики про вступ та навчання у закладах вищої освіти ДСНС України.

/Files/images/image-0-02-04-af5f3c8526c7c7c75dafac4f3545d7e7843638aff98c7856f76946febb771c3e-V.jpg

27 лютого 2018 року на базі ПВНЗ «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»відбувся семінар-практикум на тему: «Профорієнтація учнівської молоді – проблема нагальна і спільна. Сьогодні старшокласник – завтра студент», організований адміністрацією МАУП спільно з управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради. Учасниками семінару були класні керівники 9-х класів закладів загальної середньої освіти міста Борисполя, завідувач міського методичного кабінету Ковадло Н.П. та методист міського методичного кабінету управління освіти і науки – Липовецька Н.О.

Усі присутні мали можливість ознайомитися з навчально-методичною базою інституту та взяти активну участь у практичній частині семінару, під час виступів ректора Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом – Гуляницького В.В. та директора коледжу «Інтелект» - Боровка М.М.

/Files/images/P4100527.JPG

10 квітня 2018 року на базі Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха, Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 за сприянням виконавчого комітету Бориспільської міської ради та управління освіти і науки міської ради відбувся профорієнтаційний захід щодо вступу до вищих навчальних закладів Національної гвардії України. У заході взяли участь 350 учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Борисполя.

Перед учасниками заходу виступив старший офіцер відділу комплектування Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України Шинкаренко Олександр Олександрович, який ознайомив присутніх з основними завданнями Національної гвардії України. У рамках проведеної зустрічі учні також дізналися про перспективи та переваги військової служби, про умови проходження і порядок працевлаштування на військову службу за контрактом, дізнались про можливість безоплатного вступу та здобуття освіти в закладах вищої освіти Національної гвардії України.

До заходу також долучилася провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Бориспільського міськрайонного центру зайнятості Крук Алла Леонідівна. Під час виступу вона допомогла учням зрозуміти наскільки важливий і відповідальний крок – вибір майбутньої професії, надавала поради, як уникнути помилок при її виборі, наголошувала на необхідності вивчення своїх інтересів, здібностей, особливостей характеру і фізичних можливостей. Учні дізнались про формулу вибору професії «ХОЧУ-МОЖУ-ТРЕБА».

11 квітня 2018 року 45 учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти міста взяли участь у Дні відкритих дверей, що відбувся на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Для учнів було організовано екскурсію по університету, де відвідали факультети, кафедри, найкращі лабораторії та музеї.

З учнями зустрівся ректор університету Станіслав Ніколаєнко. Відповідальний секретар приймальної комісії Віктор Шевчук детально ознайомив усіх присутніх з умовами вступу до університету в 2018 році.

Профорієнтаційний захід для випускників Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха

23 квітня 2018 року на базі Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха відбувся профорієнтаційний захід щодо вступу до Київського національного торговельно-економічного університету.

Представники університету презентували для випускників гімназії навчальний заклад та напрямки, за якими можна отримати освіту. Цікавим був діалог учнів із студентами, які на даний час навчаються в університеті.

Зустріч вихованців таборів міста Борисполя з військовими
43 артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України

06 червня 2018 року на Європейській площі міста Борисполя військові 43 артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, що розміщена в с. Дівички, Київської обл., провели профорієнтаційний захід, ознайомлюючи з перспективами та перевагами військової служби.

З метою профорієнтаційної роботи та виховання патріотизму в підростаючого покоління активну участь у заході взяли близько 400 вихованців таборів з денним перебуванням та літніх мовних таборів закладів загальної середньої освіти міста

./Files/images/DSC05587.JPG /Files/images/DSC05641.JPG

Екскурсія до Київського національного університету культури та мистецтв.

25 жовтня 2019 року з метою профорієнтації майбутніх випускників управління освіти і науки Бориспільської міської ради для 93 учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти міста організувало екскурсію до Київського національного університету культури та мистецтв. Учні мали можливість ознайомитися із роботою закладу, умовами прийом та поспілкуватися із ректором університету Поплавським М.М.

/Files/images/ekskurs/poplavskiy/IMG_8267.jpg /Files/images/ekskurs/poplavskiy/IMG_8268.jpg

/Files/images/ekskurs/poplavskiy/IMG_8278.jpg /Files/images/ekskurs/poplavskiy/IMG_8288.jpg

Участь випускників закладів загальної середньої освіти міста Борисполя взяли участь у Дні відкритих дверей на базі Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

09 листопада 2019 року 75 учнів 9 та 11 класів закладів загальної середньої освіти міста Борисполя відвідали День відкритих дверей у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Випускники шкіл та їхні батьки отримали вичерпну інформацію щодо напрямів та нових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, та ознайомилися з умовами й особливостями вступної компанії 2020 року.

У програмі Дня відкритих дверей було представлено:

  • - оглядова екскурсія, під час якої відвідувачі ознайомилися з навчальними аудиторіями, бібліотекою, ідальнею, студентським гуртожитком, Залою Вченої ради, спортивної залою;
  • творчий концерт та презентація цікавинок студентського життя.

/Files/images/ekskurs/odeska_yuridichna_akademya/4B2C3BD2-C6B1-4A94-8A84-CFEF78D4A7D6.jpeg /Files/images/ekskurs/odeska_yuridichna_akademya/3A19E205-71E7-4BD3-B670-4605CDA9894F.jpeg /Files/images/ekskurs/odeska_yuridichna_akademya/7A809EB2-3BDA-4DB8-BA3F-3DF00030D134.jpeg /Files/images/ekskurs/odeska_yuridichna_akademya/EFDF00E7-A5CF-4DA4-8FBC-92C3F340145E.jpeg /Files/images/ekskurs/odeska_yuridichna_akademya/IMG_20191109_111915_HDR.jpg /Files/images/ekskurs/odeska_yuridichna_akademya/IMG_20191109_133526_HDR.jpg

Юні артисти міста Борисполя представили різні професії

12 листопада 2019 року в приміщенні міського Будинку культури з ініціативи управління освіти і науки Бориспільської міської ради та Бориспільської міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості відбувся відбірковий етап обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу «Обери майбутнє», у якому брали участь 8 команд закладів загальної середньої освіти міста.

Цей захід традиційно проводиться кожного року з метою надання допомоги учнівській молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації. Команди продемонстрували надзвичайно цікаву та напружену боротьбу за звання переможців змагально-мотиваційного заходу в таких конкурсних завданнях: «Візитка», «Реклама професії» та «Конкурс капітанів». Кожне конкурсне завдання заворожувало глядачів своєю творчістю, оригінальністю та винахідливістю. Під час усіх виступів юні артисти представили різні професії, популярні на місцевому та регіональному ринку праці.

За рішенням журі були визначені переможці та призери заходу:

  • І місце – команда Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;
  • ІІ місце – команда Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8;
  • ІІІ місце – команда Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7.

Команди-переможці були нагороджені дипломами управління освіти і науки Бориспільської міської ради, Бориспільської міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості та цінними подарунками, спонсорами яких були організації: ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Літос Трейд» та патрульна поліція м. Бориспіль.

/Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0617.JPG /Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0681.JPG /Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0694.JPG /Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0707.JPG /Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0718.JPG /Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0779.JPG /Files/images/konkursi/oberi_maybutn/DSC_0884.JPG

Захід на базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»

25 лютого 2020 року 15 учнів 11 класу Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 взяли участь у профорієнтаційному заході, що проводився на базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей».

/Files/images/profornet/IMG-43e78a42992939d684e26f0db4afda08-V.jpg /Files/images/profornet/IMG-90a832311ba4c1a900c3c782e9d0ecdc-V.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 24219

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.